Stebėsenos rezultatai


 

 

MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO APIMTYS
 Miško atkūrimas ir įveisimas pagal vyraujančią medžių rūšį ir būdą
           
 


   

            2014 m.

   2015 m.

     


Naujų miškų įveisimo apimtys mažėja, nes mažėja žemių skirtų miškams įveisti plotas.
Visos kirtavietės atkūriamos Miškų įstatymo numatytu 3 metų laikotarpiu. Vidutiniškai, per metus iškertamama plynais kirtimais 233 ha, atkūriama 244 ha.
Vadovaujantis vidinės miškotvarkos projektu, 30 proc. kirtaviečių rekomenduojama palikti savaiminiam atžėlimui. Per paskutinius tris metus, vidutiniškai palikta atželti 34 proc. ploto.

Ąžuolynų plotų didinimo apimtys 


 

 Miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos apimtys

 
NEMEDIENINIŲ MIŠKO PRODUKTŲ GAMYBOS APIMTYS
 
 
AUGALŲ APSAUGA
 Augalų apsaugos produktų panaudojimas

 2015 m.
 
2016 m.
         
     VĮ Telšių miškų urėdijoje naudojami augalų apsaugos produktai registruoti Augalų apsaugos produktų registre (daugiau informacijos http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registracija/#raap ).
     Naudojamuose augalų apsaugos produktuose nėra sertifikato draudžiamų veikliųjų medžiagų. 
 
MIŠKO GAISRAI


 

 

 
KENKĖJŲ, LIGŲ, ABIOTINIŲ VEIKSNIŲ IR ŽVĖRIŲ PADARYTŲ PAŽEIDIMŲ MIŠKUI DINAMIKA

 
  
      2015 m.
 

 

    Nuo 2015 m. pasikeitus Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkai, pažeidimai žymimi interaktyviame Valstybinės miškų tarnybos žurnale. Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų suvestinę pateikiame kitu, ataskaitos suformuojamu formatu. Pateiktoje atsaskaitoje nėra nurodytos chroniškos ligos (uosių, ąžuolų, beržų džiūvimas, drebulinė ir šakninė pintys, saklys).
 
URĖDIJOS VALDOMŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ IR MEDYNŲ TŪRIO POKYČIAI

  

    Valstybinės reikšmės miškų plotai didėja dėl perduodamų urėdijai naujų miškų įveisimui žemės sklypų, kurie netinka žemės ūkiui.

    Miško ugdymo kirtimų dėka, pastoviai didėja spygliuočių ir kietųjų lapuočių medžių rūšių plotai, o minkštųjų lapuočių mažėja.

 
MIŠKO KIRTIMŲ APIMTYS
Pagrindinio ir tarpinio naudojimo kirtimų dinamika
 
 

     Vadovaujantis VĮ Telšių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektu, bendras likvidinis iškertamas medienos kiekis yra 94100 m3, iš jų pagrindinio naudojimo - 69900 m3, tarpinio naudojimo -  24200 m3 .
     2005 - 2007 metais ženkliai viršyta tarpinio naudojimo apimtis dėl padidėjusių sanitarinių kirtimų, likviduojant uragano Anatolijaus pasekmes ir žieviegraužio tipografo pažeistus medynus.
     2014 metais yra ženklus tarpinio naudojimo kirtimų padidėjimas. Tai lėmė, kad per VĮ Telšių miškų urėdijos administruojamus miškus buvo vykdomi du strateginiai valstybės objektai, tai 330 kv elektros linija Klaipėda - Telšiai ir ir dujotekis Klaipėda - Kuršėnai. Padidėjus tarpinio naudojimo kirtimams, atitinkamai buvo sumažinti pagrindinio naudojimo kirtimai, kad neviršytume bendro kiekio.
     2015 metais yra žekliai sumažėjusios tarpinio kirtimo apimtys, nes tai lėmė nedidelės smulkių sortimentų kainos, kaip popiermedžių, malkų.
    Pagal vidinės miškotvarkos projektą numatyta kasmet išugdyti 250 ha jaunuolynų ir vykdyti retinimo kirtimus 188 ha plote. 2008-2009 m. ekonominės krizės metu sumažėjusios šių kirtimų apimtys iš esmės kompensuotos 2011-2014 m.
     2016 metais pagrindiniai ir tarpiniai kirtimai buvo vykdomi pagal miškotvarkos numatytas normas.

Miško kirtimų būdo paskirstymas 
 
   Pagal vidinės miškotvarkos projektą pagrindiniai neplyni kirtimai turi sudaryti 21.2 proc.. Vidutiniškai 2005-2016 metais neplynai iškirsta 30,5 proc. viso pagrindinio naudojimo kirtimų.
Nenukirsto miško pardavimas  (m3)
     Ženklus 2009-2010 m. nenukirsto miško pardavimo padidėjimas susijęs su padidėjusiomis sanitarinių kirtimų apimtimis. Pastaraisiais metais  nenukirsto miško pardavimo apimtys stabilizavosi ir svyruoja apie 6200 m3 per metus. Vietos gyventojų poreikis įsigyti medienos nenukirstu mišku iš esmės patenkinamas.
     2016 metais nenukirsto miško apimtys sumažėjo dėl pasikeitusių valdžios apribojimų parduodant nenukirstu mišku.
 
 MIŠKO PAŽAIDOS
Miško pažaidų apimčių pokyčiai

   

      Siekiant užkardyti teisės aktų pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško kirtimu, neteisėtos medienos gabenimu ir siekiant pagerinti prevencinį darbą, miško savininkų konsultavimą bei švietimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos klausimais organizuota 10 reidų.
     Nustatyti 2 neteisėti miško kirtimo atvejai. Neteisėtai iškirsta 4 ktm medienos. Abu atvejai išaiškinti, pažeidėjai nustatyti, žalos atlygintos. Medienos grobimo atvejų nenustatyta. Administracinėmis baudomis nubausti du asmenys už 70 eurus.
     Bendradarbiaujame bei palaikome gerus ryšius su Telšių bei Plungės aplinkos apsaugos agentūromis, policija, prokuratūra.

 

Miško apsaugos inžinierius Vygantas Mikutavičius 2018-01-03

 

 
PRODUKCIJOS GAMYBA IR PARDAVIMAS
 Medienos kirtimas ir ištraukimas, m3
 

Medienos pardavimai
, m3


 
 Medienos parduodami kiekiai ir kainos
 
 

______________________________________
                                                                 
                                                                                                                                  


 
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ ANALIZĖ
           
 
EKONOMINIAI RODIKLIAI
 
 Pajamų, sąnaudų ir pelno dinamika (tūkst. eurų)
 
      2012 - 2016 metais apvaliosios medienos pardavimas vykdomas per elektroninę pardavimų sistemą (AMEPS). Vidutiniškai 83 proc. urėdijos pajamų sudaro  pajamos, gautos  pardavus apvaliąją medieną. 

        2016 metų VĮ Telšių miškų urėdijos finansinis  pelnas yra 255,6 tūkst. eurų. Didžiausią įtaką pelno svyravimams turi apvaliosios medienos pardavimo kaina ir įvykdomų privalomųjų miško darbų apimtys.

     Daugiau informacijos galite paskaityti čia .

 
ŽVĖRIŲ SUMEDŽIOJIMO ANALIZĖ
 

     Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt