Jonas Navikas


     

 

   Jonas Navikas gimė 1907 metų lapkričio 14 dieną Krekenavoje, Panevėžio apskrityje. Baigęs Krekenavos vidurinę mokyklą, 1923 m. įstojo į Dotnuvos žemės ūkio technikumo miškininkystės skyrių. Jį baigęs 1927 m. gavo miškininko išsilavinimą ir buvo paskirtas į Kazlų Rūdos miškų urėdiją. Dirbo vyresniuoju eiguliu, girininku be girininkijos. 1928-1929 m. tarnavo kariuomenėje, įgijo atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1929-1931 m. dirbo Biržų miškų urėdijos Moliūnų girininkijos girininku, o 1931 metų gegužės 1 dieną paskirtas Ukmergės miškų urėdo pavaduotoju.
     Staiga mirus Plungės miškų urėdo pavaduotojui Broniui Gečiui, (urėdas Jonas Viliušis tuo metu dalyvavo Lietuvos Seimo sesijoje), Jonas Navikas 1938 m. kovo 1 dieną buvo paskirtas Plungės miškų urėdo pavaduotoju, jam pavesta eiti II eilės urėdo pareigas. Nuo 1938 metų liepos 1 dienos - paskirtas Plungės miškų urėdijos III eilės urėdu. Ši paskyrimo data sutapo su Mikoliškių girininkijos įsteigimo data. Jos girininku paskirtas Alytaus AMM IX laidos absolventas, Plungės miškų urėdijos girininkas be girininkijos Antanas Beleškevičius (Beleška) (1938 07 01 -1944).
    Kitų girininkijų girininkais dirbo:
1. Gargždų - Zenonas Niūnevičius (1937-1944).
2. Kartenos - Antanas Šileika (1936 07 01-1944).
3. Kulių - Julius Avižienius (1937 10 01-1941), Povilas Jančiauskas (1942), Marijonas Sabulis(1943-1944).
4. Luknėnų - Kostas Starinskas (1936 12 01- 1937), Petras Jagminas (1943-1944).
5. Mižuikių - Vincas Byla (1934 05 01-1938 11 01), Antanas Bernatonis (1938 11 01-1940), Povilas Jančiauskas (1941), Antanas Balvočius (1943-1944).
6. Platelių - Kasparas Dapkus (Dabkus) (1931 12 01-1941),
7. Plungės - Feliksas Mikuckis (1935 05 21-1938 11 01), Chrizostomas Rinkevičius (1938 11 01- 1944).Edmundas Prialgauskas (1941-1944).
8. Šateikių - Kazys Štarolis (1937 10 01-1944).
9. Šimulių - Donatas Laskauskas (1935 08 15-1943), Povilas Jančiauskas (194 -1944).
     J. Navikui dirbant Plungės miškų urėdu, 1939 m. Miškų Departamentas pastatė miškų urėdijos gyvenamąjį namą-raštinę. Šiuo metu jame įsikūrusi Plungės viešosios bibliotekos Vaikų skyrius.
     1940 m. miškininkystės žurnale „Mūsų Girios" Nr. 3, technikas A. Bruškys straipsnyje „Mūro ar medžio statyba", rašė: „Namas yra dviejų aukštų su pusrūsiu. Name telpa: įstaiga, urėdo butas 4 kamb., 2 kamb. nevedusiems tarnautojams, butas vienam tarnautojui, sargo butas ir prie šių patalpų sandėliai. Statyba galutinai baigta: turi 1944 m³ tūrio ir kaštavo 83604,92 litų."
     J. Navikas 1944 m. liepos mėnesį su žmona pasitraukė iš Plungės ir apsigyveno Lenkijoje. 1945-1947 m. dirbo Kosciežų miškų urėdijoje; 1948-1962 m. Barčeve - medžio įmonių anglies pramonės referentu, 1962-1975 m. - direktoriumi. Firma iš urėdijų priimdavo miško medžiagą, gamindavo sparmedžius ir siųsdavo juos į akmens anglių kasyklas. Veiklos rajonas - Baltstogės, Olštyno ir Suvalkų apskritys.
     Jis 1975 m. išėjo į pensiją, nuo 1948 m. gyveno Barčeve, turėjo trijų arų sodelį, kuriame augino vaiskrūmius, daržoves, gėles. Mirė 1982 m. birželio 24 d. Iš Stepono Slušnio gautoje nuotraukoje Plungės miškų urėdijos darbuotojai 1943 m.:
 
Pirmoje eilėje iš kairės:
1. Vaclovas Kerulis - buhalteris;
2. Kazys Štarolis - Šateikių girininkas;
3. Jonas Navikas - urėdas;
4. Povilas Jančiauskas - Šimulių girininkas;
5. Edmundas Prialgauskas - Platelių girininkas;
6. Antanas Beleškevičius (Beleška) - Mikoliškių girininkas.

Antroje ir trečioje eilėse iš kairės:

1. Petras Jagminas - Luknėnų girininkas;
2. Steponas Slušnys - vyr. eigulys (žvalgas);
3. Kostas Starinskas - urėdo pavaduotojas;
4. Chrizostomas Rinkevičius - Plungės girininkas;
5. Antanas Balvočius - Mižuikių girininkas:
6. Kazys Daulys - kasininkas;
7. Kazys Čebelis - raštininkas;
8. Teodora Čepulienė - raštininkė;
9. Antanas Šileika - Kartenos girininkas;
10.Marijonas Sabulis - Kulių girininkas;
11.Zenonas Niūnevičius - Gargždų girininkas;
12.Povilas Meškauskas - girininkas be girininkijos.

 

Šaltiniai :
Miškininkystės žurnalas „ Mūsų Girios ";
Miškininkų sąjungos leidinys „Girios Aidas";
„Lietuvos Miškininkai ". II t. - Vilnius, 1997 m.

Pranas Radikas

 Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt