Jonas Viliušis


 
      Jonas Viliušis - trečiasis Plungės miškų urėdas. Jis gimė 1896 metų gegužės 21 dieną Šakių apskrityje, Griškabūdžio valsčiuje Vidgirių kaime, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Vilkaviškio ir Marijampolės gimnazijose. 1919 m. sausio mėnesį J.Viliušis įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Kovojo Žiežmarių, Kėdainių ir Daugpilio apylinkėse. 1919 m. gruodžio mėnesį baigė karo mokyklą ir antrajame pėstininkų pulke kovėsi su lenkais Seinų apylinkėse, buvo sužeistas. Nepriklausomybės kovoms aprimus, J.Viliušis baigė gimnaziją ir pradėjo studijuoti Lietuvos universitete gamtos mokslus. 1923 m. miškų departamento siunčiamas, išvyko į Tarandto miškų akademiją Vokietijoje.
     1924-1925 m. studijavo miškininkystę Freiburgo universitete. 1927 m. studijas Tarandte baigė ir tapo diplomuotu miškų inžinieriumi.
     1927-1930 m. jis dirbo Pajūrio (kontora buvo Tauragėje) miškų urėdu. Būdamas veiklus visuomenininkas, įsijungė į voldemarininkų grupę, todėl 1930 m. buvo areštuotas. 1931 m. kariuomenės teismo išteisintas. 1932-11-01-1938-07-01 J.Viliušis vadovavo Plungės miškų urėdijai. Dirbo su pavaduotojais - Broniumi Gečiumi (1932-09-01-1937-12-22) ir Jonu Naviku (1938-03-01-1938-07-01).
     J.Viliušiui vadovaujant urėdijai dirbo šių girininkijų girininkai:1. Gargždų - Zenonas Niūnevičius (1937-1944).
2. Kartenos - Jurgis Stonis (1930-1933-07-01), Alfonsas Trakimavičius (1933-07-01-1936-07-01), Antanas Šileika (1936-07-01-1944).
3. Kulių - Jonas Grubliauskas (1930-1937-10-01), Julius Avižienius (1937-10-01-1941).
4. Luknėnų - Edvardas Vielavičius (1931-05-15-1936-12-01), Kostas Starinskas (1936-12-01- 1940).
5. Mižuikių - Julius Burba (1932-01-02-1932-12-01), Henrikas Macijauskas (1933-02-01- 1934-05-01), Vincas Byla (1934-05-01-1938-11-01).
6. Platelių - Kasparas Dabkus (1931-12-01-1941).
7. Plungės - Evaldas Dornas (1931-11-01-1933-05-01), Kazys Simaitis (1933-05-01-1935-05-21), Feliksas Mikuckis (1935-05-21-1938-11-01).
8. Šateikių - Fortūnatas Žiemelis (1931-01-12-1936-12-01), Edvardas Vielavičius (1936-12-01- 1937-05-01), Vincas Dobilas (1937-05-01-1937-10-01), Kazys Štarolis (1937-10-01-1944).
9. Šimulių - Juozas Zakarčiukas (1929-1935-08-05), Donatas Laskauskas (1935-08-15-1939-10-01). 

     J.Viliušį paskyrus Plungės urėdu, jis buvo išrinktas Telšių apskrities tarybos nariu, o 1936-1940 m. - Lietuvos Seimo nariu, Seimo biudžeto komisijos pirmininku.
     Dar 1927 m. Žemės ūkio Akademijos studentams nutarus leisti miškininkų laikraštį, buvo „parašyti laiškai keletui žymesnių to meto miškininkų: V.Žemaičiui, J.Viliušiui, M.Daujotui ir kitiems" („Mūsų Girios". - 1940 m., Nr.100, p.79).
     J.Viliušis buvo sumanus ir geras miškų urėdas. Tarnautojai jį mėgo ir gerbė. Visur jis reikalavo sąžiningumo, darbai turėjo būti rūpestingai atliekami. Plungės miškų urėdija buvo laikoma viena iš pavyzdingiausių. Urėdas, mėgęs visuomeninį darbą, 1936 metų rugsėjo 1 dieną buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu. Atsisveikindami plungiškiai užrašė tokius žodžius: „Mūsų Mylimam Miškininkui Jonui Viliušiui. Gražioje žemaičių žemėje, tarp žaliuojančių kalnelių, mėlynuojančių ežerų ir ošiančių pušynėlių gyvenai, dirbai ir pasišventei jos gerovei.  Tamstai dabar išvykstant į platesnio gyvenimo pareigas, Plungės miškininkai šiandien atsisveikindami linki kloties žaliųjų miškų labui". Plungė 1938 m. liepos 30 d.".
     1938-1940 m. jis dirbo Miškų departamento inspektoriumi. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1941 m. iš ten grįžo. 1941-1943 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo teisininko diplomą. 1941-1943 m. Vilniaus universiteto Miškininkystės skyriuje Miškų mokslų fakultete skaitė miško statistikos ir kitus kursus. 1943-1944 m. - Miškų ūkio departamento Miškų ūkio generalinės direkcijos direktorius, miškininkystės žurnalo „Mūsų girios" vyriausiasis redaktorius. Nepalankiausiomis karo meto sąlygomis - nuo 1943 m. buvo išleisti penki žurnalo numeriai.
J.Viliušis 1944 m. vasarą vėl pasitraukė į Vokietiją. Čia praleido keletą nežinios ir betikslio bastymosi metų. 1949 m. išvyko į Kanadą. Ten organizavo Kanados lietuvių bendruomenę, 1950-1951 m. buvo jos komiteto pirmininku. Miškininkui gauti darbo pagal specialybę nepavyko. Laikas bėgo.
     J.Viliušis Lietuvos laisvės nesulaukė - mirė 1988 metų sausio 20 dieną Monrealyje.

Šaltiniai:

1. Miškininkystės žurnalas „Mūsų girios";
2. „Girios Aidas";
3. Lietuvos Miškininkai. II t., 1997 m.;
4. Lietuvos miškų metraštis XX amžius. 2003 m.

Pranas Radikas

 

 

 
  
  


Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt