Miško apsauga ir atkūrimas


 MIŠKO ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMAS

     Telšių miškų urėdija 2017 m. pavasarį pasirengusi atkurti 207 ha kirtaviečių. Naujų miškų įveis 50 ha. 34 ha kirtaviečių bus palikta želti savaime, bet jei žėlimas nevyks, bus pasodinta kitais metais. Tai 223 ha plote numatoma pasodinti 700 tūkstančių vnt. medelių (eglės 350, pušies 110, ąžuolo 27 beržo 86, juodalksnio 120 tūkstančių sodmenų bei kitų medžių ir krūmų rūšių). Žinome, kad 70 tūkstančių sodmenų reikės atsodinti ten, kur medeliai neprigijo ar nevyko savaiminis žėlimas.
     Mišką dažniausiai atkuriame tomis pačiomis medžių rūšimis, kokios augo prieš tai. Visuomet orientuojamasi į tikslines rūšis pagal augavietę, atkreipiamas dėmesys į prieš tai augusio ir šalia esančių medynų selekcinę grupę, ligų ir kenkėjų pažeidimus.
     Skaičiuojame pagal vyraujančią rūšį, nes vienoje želdavietėje sodinamos dvi, tys rūšys ir tokie medžiai su krūmais, kurie pritraukia paukščius (ornitochoriniai augalai).

       Visų rūšių miško sodmenis užsiauginome savo medelyne.
      Privačių miškų savininkai 2017 m. pavasario sodinimui jau yra užsisakę 170 tūkst. vnt. miško sodmenų.

Inž. L. Servienė

                                                                 

 
  
        Sodinimui žemė įdirbama frezomis TPF-1 ir TPF-2, agreguotomis su traktoriumi LKT-81. Ne miško žemėse dirvai ruošti naudojame plūgą PL-1 ir plūginę frezą U-049. Pastarosios agreguojamos su traktoriumi VALMET 8400.
     Sodmenis miškui želdinti užauginami savame Telšių medelyne. Transportavimui sudedami į dėžes po 1500-2000 vienetų, pasikraunami medienvežių automobilių manipuliatoriais ir vežami į želdavietes. Sodmenys dėžėse gerai laikosi, jų nereikia prikasti. 
     Sodinami dažniausiai eglių ir pušų sodinukai, o taip pat ir ąžuolai, juodalksniai, beržai, liepos, klevai. Sodmenys turi kilmę patvirtinančius dukumentus, atitinka kokybės reikalavimus.
     Sėklos renkamos iš sėklinių plantacijų, genetinių drausrinių, sėklinių medynų ir pirmos selekcinės grupės medynų. Yra prikaupta 300 kg eglės, 45 kg pušies sėklų atsargų. Kiekvienais medžių rūšių derliaus metais renkamos ąžuolo gilės, beržo, juodalksnio, liepos, klevo sėklos. Taip pat renkame ir kitų medžių bei krūmų rūšių sėklas, iš kurių išauginti sodmenys didins bioįvairovę ir želdinių atsparumą.
     Želdiniai ir žėliniai pastoviai prižiūrimi bei saugomi. Esant reikalui, papildomi ir ugdomi. Visus darbus stengiamasi atlikti kokybiškai ir ekonomiškai.  
     Detaliau visą miško atkūrimo tvarką reglamentuoja Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai.        
            
                                                                                
           
                                                                                    

MIŠKO APSAUGA


          Miško apsaugos uždaviniai - saugoti mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos; taip pat saugoti mišką nuo žvėrių daromos žalos, gaisrų, ligų, kenkėjų ir kitų stichinių nelaimių, miško dirvožemio ir medžių mechaninių pažeidimų (17 straipsnis, LR Miškų įstatymas).

 
 

 

GAISRAI  

        
     Urėdijoje degiausi miškai yra Telšių, Ubiškės, Plungės, Platelių (Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje) girininkijose. Tačiau degių miško kvartalų arba atskirų sklypų yra ir kitose girininkijose. 
       Valstybinė priešgaisrinė miškų apsaugos programa įpareigoja urėdiją gesinti visus miškus, nesvarbu kokiai nuosavybės formai jie priklausytų. 
       Artėjant gaisrams kilti pavojingam laikotarpiui, urėdijoje suformuojamos gaisrų gesinimo komandos, patikrinamos techninės priemonės, patikslinami operatyviniai gaisrų gesinimo planai, vykdomos savalaikės priešgaisrinės profilaktinės ir prevencinės priemonės.   
       Į gaisrus važiuojame priešgaisriniu automobiliu LAND ROVER DEFENDER. Visi urėdijos valstybiniai miškų pareigūnai atnaujina žinias „Miško gaisrų gesinimo vadovų" kursuose. 
        Valstybiniai miškų pareigūnai pagal iš lanksto sudarytą grafiką po darbo, išeiginėmis ir švenčių dienomis, vadovaujantis patvirtintu budėjimo trukmės reglamentu, atsižvelgiant į miškų gaisringumo klasę, budi girininkijose ir urėdijos centre. Girininkijos operatyviniame gaisrų gesinimo plane nurodo už miško gaisrų gesinimo organizavimą atsakingus asmenis, jų telefono numerius, turimą gesinimo inventorių, jo buvimo vietą. Apie kilusį gaisrą nedelsiant informuojami urėdijos atsakingi darbuotojai. Kontroliuojama, kaip laikosi priešgaisrinės saugos reikalavimų privačių miškų savininkai, medienos ruošėjai. Labiausiai žmonių lankomose vietose keliami priešgaisriniai plakatai, platinami lankstinukai. Organizuojami susitikimai su jaunaisiais miško bičiuliais, skelbiama informacija spaudoje, per vietinės radijo, televizijos laidas. Imamasi priemonių, kad būtų nustatyti sukėlę miško gaisrą asmenys, išieškoma miškams padaryta žala.
        Žemės ūkio ministerijos parengtose taisyklėse  numatytos priemonės, kad žolę deginantys ūkininkai gali nesulaukti Europos Sąjungos paramos lėšų.     Išmokų gali negauti ūkininkai, kurių deklaruotose pievose išdegusios žolės plotai bus didesni nei 40 proc. 

     Esame dėkingi miško lankytojams už pranešimus apie pastebėtus miško gaisrus. 
    
Primename pagalbos telefoną:   112

SANITARINĖ MIŠKŲ APSAUGA
 
         Geros būklės miško išsaugojimui, atliekamas pastovus, bendros sanitarinės būklės stebėjimas urėdijos administruojamuose miškuose (35000 ha), t.y. straubliukų pažeistų želdinių, liemenų kenkėjų šviežiai užpultų medžių paieška; medynų apie bebravietes stebėjimas; kenkėjų detalios apskaitos, pažeistų medynų plotų apmatavimas.
         Atliekamas savalaikis vėjavartų, vėjalaužų, sniegolaužų sutvarkymas.
         Taikomos biologinės priemonės. Inkilų gamyba, išvalymas ir iškabinimas. Uoksinių medžių atrinkimas ir paženklinimas, skruzdėlynų aptvėrimas, nektaringų medžių ir krūmų grupių įveisimas želdiniuose.
           Išdėstomos feromoninės gaudyklės, jos prižiūrimos, atliekama apskaita. Apsaugai nuo žvėrių pakenkimų tepami repelentai, uždedamos ąžuoliukų apsaugos, tveriamos tvoros. Išdėstomi vabzdžiagaudžiai medžiai. Apnikus kenkėjais,  medžiai  iš miško  pašalinami.
         Neapsieinama ir be cheminių apsaugos priemonių. Herbicidų panaudojimo prieš nepageidaujamą augmeniją, straubliuko pažeistų želdinių purškimas, spygliuočių kelmų tepimas medynų apsaugai nuo šakninės pinties.
         Daug laiko skiriama mokymui ir švietimui. Susitikimai su Jaunaisiais miško bičiuliais, lankstinukų ir plakatų platinimas, informacijos skleidimas per radijo ir televizijos laidas, rajoninę spaudą.

                                                  

                                                 


    Daug kam sunku įsivaizduoti miškininkų atliekamus darbus. Nelabai įdomu ir skaityti tokių darbų sąrašą. Nusprendėme pavaizduoti didelį medį, su stambiomis šakomis (sritimis) ir lapais, ant kurių surašyti mūsų darbai...
     Štai koks jis gavosi... Esame tikri, kad mūsų kolegos jį apžiūrėdami, ne vieną lapelį pridėtų... 

    

 Miškininkų darbai

     Kiekvienas medelis nori užaugti sveikas ir didelis. Pažiūrėkit kas jam padeda ir kenkia...

 


Valstybės įmonė
Telšių miškų urėdija

Įmonės kodas: 180715277
PVM kodas: LT807152716
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centro Telšių filiale

Miškininkų g, 4;
Berkinėnų k., Ryškėnų sen.,
LT-87151 Telšių raj.;
Telefonas: 8-444-70544;
El. paštas:  info@telsiuuredija.lt